Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach

2020-09-23 - 2020-09-23

Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach

Plakat promocyjny - Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach 23.09.2020 g.10-12 SkyHub XV piętro Łódź, ul.Piotrkowska 148/150

Gospodarka obiegu zamkniętego stanowi alternatywę dla tradycyjnego, linearnego modelu gospodarki. Jej celem jest przeciwdziałanie marnotrawieniu zasobów, dzięki zastosowaniu w przedsiębiorstwach innowacyjnych modeli biznesowych. Zmiana sposobu myślenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach spowodowana jest nie tylko potrzebą poszukiwania oszczędności, w związku z ciągłym kurczeniem się zasobów naturalnych (a co za tym idzie perspektywą wzrostu cen surowców), ale również zmianą postaw konsumenckich i rosnącą świadomością ekologiczną. Promocja idei zrównoważonej gospodarki, a szczególnie zasad gospodarki cyrkularnej na każdym etapie prowadzenia działalności pozwala na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wypracowane w ramach projektów międzynarodowych rozwiązania mogą stanowić inspiracje dla przedsiębiorców z regionu łódzkiego. Jednym z nich jest metodologia oceny cyklu życia produktu (LCA), która za pomocą specjalnych narzędzi pozwala zdefiniować najbardziej efektywny model gospodarowania zasobami naturalnymi oraz minimalizować jego wpływ na środowisko. LCA daje też szerokie możliwości najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów pod względem ekonomicznym.

Agenda
10:00 - 12:00

  1. Wprowadzenie – prezentacja projektów realizowanych w województwie łódzkim
  2. Dyskusja Panelowa – 60 min.
    Dyskusja panelowa nt. proekologicznych rozwiązań biznesowych. Przygotowanie procesów produkcyjnych z zachowaniem norm środowiskowych w branży konstrukcyjnej i budowlanej.
    Uczestnicy na konkretnych przykładach pokażą jak w praktyce realizowany jest cykl życia produktu.
  3. Sesja pytań i odpowiedzi. - 30 min.

Dossier panelistów

Piotr Barczak – Koordynator polityk ds. odpadów w Europejskim Biurze Ochrony Środowiska. Z wykształcenia specjalista ds. gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego. Ukończył liczne szkolenia dotyczące ochrony środowiska i przystosowania do zmian klimatu. Od 2010 r. związany z Ministerstwem Środowiska, gdzie dołączył do wydziału współpracy międzynarodowej. Pracował dla licznych organizacji pozarządowych, związanych z problematyką gazu łupkowego w Europie i USA oraz landgrabbing’u w Afryce. Brał również udział w kilku misjach w Kongo i Sudanie Południowym współpracując z Caritasem i misjami ONZ. Pracownik Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB), gdzie zajmuje się m.in. tematyką zanieczyszczenia powietrza i odpadów. Stoi on na czele grupy roboczej ds. odpadów EEB, która składa się z ekspertów z państw członkowskich doświadczonych w zakresie prewencji i zarządzania odpadami. W tym zakresie ściśle współpracuje z Zero Waste Europe oraz wiodącymi organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i przemysłem ws. innowacyjnego podejścia do gospodarki odpadami.

dr inż. Konrad Witczak – specjalista i praktyk w zakresie technologii budowlanych, swoje wieloletnie doświadczenie przemysłowe zdobywał m.in. z firmą Rockwool globalnym potentatem branży. Obecnie bliżej związany z działalnością badawczą i dydaktyczną w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych (WBAIŚ) Politechniki Łódzkiej, m.in. w zakresie: zrównoważonego rozwoju w budownictwie, audytingu i certyfikacji energetycznej budynków oraz systemów energii odnawialnej w budownictwie. 

mgr inż. Sebastian Czernik - koordynator ds. kontaktów z administracją państwową i organizacjami branżowymi w firmie ATLAS sp. z o. o. z Łodzi. Grupa ATLAS to obecnie największy krajowy producent wyrobów chemii budowlanej w Polsce. Sebastian Czernik ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Od kilkunastu lat związany jest z branżą chemii budowlanej. Jest autorem publikacji dotyczących nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych. Przykład zastosowania LCA w firmie został wybrany jako dobra praktyka w projekcie LCA4Regions.

dr inż. Barbara Kozłowska - adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi" oraz  animator środowiska ekspertów związanych Gospodarką Obiegu Zamkniętego. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana (m.in. przez  Ministerstwo Środowiska, KEN, organizacje branżowe) za publikacje i aktywną działalność w branży ochrony środowiska oraz w samorządzie. Koordynator programów wymiany młodzieży akademickiej. Bogate CV wykładowcy i pracownika naukowego to różne aspekty wdrażania zielonych inwestycji i technologii pozostających w zgodzie z aktualnymi przepisami, stanem wiedzy naukowej oraz racjonalnymi potrzebami gospodarki np.: - Członkostwo w Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Generalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska oraz  w Technicznej Grupie Roboczej przygotowującej polskie dokumenty referencyjne typu BREF w zakresie gospodarki odpadami oraz prowadzenie licznych szkoleń dedykowanych specjalistom Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

mgr inż. Konrad Gładyszewski – młody przedsiębiorca, absolwent, doktorant i naukowiec PŁ oraz Uniwersytet Technicznego w Dortmundzie - Liczne wyróżnienia i stypendia otrzymał m.in. za działalność w SKN OKTAN, w którym współtworzył napędy chemiczne dla eksperymentalnych pojazdów. Uczestniczył w ministerialnych i przemysłowych projektach (np. Generacja Przyszłości, konkurs koncernu YARA), zwieńczonych wyróżnieniami i wyjazdami na konkursy Chem- E-Car na całym świecie. Po opublikowaniu wielu specjalistycznych artykułów naukowych, obecnie pracuje w założonej przez siebie firmie „Prospin” sp. z o.o. - nad zaawansowanymi i ultra efektywnymi technologiami wychwytywania CO2. Pociąga to za sobą rozwój pionierskich modeli biznesowych na polu urynkowienia prośrodowiskowych rozwiązań dla przemysłu. 

Marcin Podgórski (moderator) - Pracownik Samorządu Województwa Łódzkiego. Aktywny od 25 lat w kształtowaniu stosunków międzynarodowych na forum organizacji międzynarodowych. Ekspert w zakresie rozwoju polityki regionalnej, wspierania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz menadżer międzynarodowych projektów współpracy i rozwoju w ramach programów Horyzont 2020, Interreg Europa oraz Interreg Europa Środkowa. W międzynarodowych partnerstwach przygotowuje zestawy narzędzi wspierających wielopoziomowe zarządzanie politykami europejskimi dotyczącymi m.in. gospodarki cyrkularnej, dekarbonizacji, instrumentów finansowania. Dyrektor Departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej  RPO WŁ 2007-2013, przedstawiciel regionu i twórca  Domu Łódzkiego w Brukseli -  jednostki wspierającej aktywność mieszkańców województwa w Europie.

logotypy