Turystyczne Niedziele: Spalski Park Krajobrazowy

2021-07-11 - 2021-07-11

Turystyczne Niedziele: Spalski Park Krajobrazowy

Zdjęcie przedstawia ciekawostkę przyrodniczą Sosna na szczudłach

Projekt „Turystyczne Niedziele w Województwie Łódzkim” to cykl promocyjnych przejazdów pociągami i innymi przyjaznymi środowisku środkami transportu do miejsc ciekawych przyrodniczo w regionie. Wycieczki adresowane są do wszystkich mieszkańców, którzy w czasie wolnym chcą poznać najciekawsze miejsca województwa.  Co roku akcja ta cieszy się dużą popularnością. W ramach każdego wyjazdu zapewniany bezpłatny przejazd pociągiem lub autokarem niskoemisyjnym, zwiedzanie z przewodnikami po wyznaczonych trasach i atrakcjach turystycznych, miejsca na biwak, konkurs ekologiczny z nagrodami oraz warsztaty/pogadanki przyrodnicze.

Szacujemy, iż każda z wycieczek zgromadzi ok. 60 osób – w tym roku liczba uczestników jest zmniejszona z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19. Przewidziano zajęcie jedynie połowy miejsc w taborze kolejowym (60 szt.) oraz połowę miejsc w autokarach niskoemisyjnych (2 x po 25 miejsc). Cztery z planowanych wycieczek odbędą się pociągiem (jedna w połączeniu z dojazdem autokarem), natomiast dwie wycieczki (pasieka w Lipce oraz Konarzew) zaplanowano jedynie transportem autokarowym z uwagi na brak połączeń kolejowych w tym kierunku.

Projekt jest dofinansowany z WFOŚiGW, w związku z czym każda z wycieczek odbywających się w 2021 r. będzie realizować poniższe działania edukacyjne:

  1. Wskazanie mieszkańcom województwa ciekawych przyrodniczo miejsc regionu,
  2. Informowanie społeczeństwa o potencjale przyrodniczym regionu, formach ochrony przyrody,
  3. Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa w zakresie aspektów ochrony przyrody i oddziaływania człowieka na środowisko naturalne.
  4. Inspirowanie aktywnej postawy ludzi wobec środowiska naturalnego w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
  5. Podsumowanie i ugruntowanej wiedzy podczas konkursu ekologicznego odbywającego się podczas każdej wycieczki.
  6. Zachęcanie do korzystania z ekologicznych form transportu (pieszo, rower, konno itp.).

Ideą projektu jest, aby w czasie szybko postępującej degradacji środowiska pokazywać mieszkańcom województwa miejsca ciekawe i cenne przyrodniczo, co skutkować może wykształceniem indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska, wrażliwość na nasze wspólne dziedzictwo naturalne oraz konieczność zadbania o stan środowiska w najbliższym sąsiedztwie. Realizacja zadania ma uświadomić osobom w nim uczestniczącym bogactwo przyrodnicze regionu łódzkiego, a także konieczność dbania o środowisko, dodatkowo przemieszczając się po regionie zmodernizowanym taborem kolejowym, ukazując tym samym nowe możliwości podróżowania po Łódzkim.

Celem wycieczki jest edukacja ekologiczna poprzez zwiedzanie – forma nauki poprzez turystykę i krajoznawstwo. Turystyka pozwala tu zrealizować koncepcję kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, a także upowszechniania wiedzy o przyrodzie, jak również wpłynięcia na poziom świadomości ekologicznej oraz propagowania konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

Ze względu na fakt, iż utworzenie Parku miało na celu objęcie ochroną szczególnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a jego obszar należy do terenów najatrakcyjniejszych pod względem rekreacji i turystyki w obecnym województwie łódzkim, głównym celem wycieczki jest poznanie tychże właśnie walorów przyrodniczych. Należą do nich fragmenty starej Puszczy Pilickiej, dolina rzeki Pilicy, rezerwaty przyrody – np. Spała, chronione gatunki fauny i flory, parki zabytkowe i pomniki przyrody. Uczestniczy zobaczą więc malowniczy odcinek Pilicy, a także niziną część doliny tej rzeki z szerokimi terasami, meandrami, starorzeczami i zwartymi kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Pilickiej.

Ramowy plan dnia:

POCIĄG ODJEŻDŻA Z DWORCA ŁÓDŹ KALISKA Z PERONU III

8:43 – 10:08 – przejazd Łódź Kaliska – Spała
10:30 – 13:00 – Spalski Park Krajobrazowy – przejście trasy z przewodnikami z TPŁ oraz z Parków Krajobrazowych WŁ
13:00 – 14:00 – piknik wraz konkursem ekologicznym
14:00 – 15:30 – spacer po Spale
16:00 – 17:26 – Spała – Łódź Kaliska

Planowany plan trasy:

1. Spalski Park Krajobrazowy – ogólne informacje o parku.
2. Dolina Pilicy – informacje o rzece, skarpie i ochronie krajobrazu.
3. Starorzecza – Szlak Partyzancki – informacje o Hubalu, jak i cennych przyrodniczo starorzeczach (jako element charakterystyczny naturalnych rzek).
4. Spała – ogólne informacje o mieście i główne atrakcje.

Wyjazd i powrót – dworzec Łódź Kaliska. Do przejścia ok. 10 km.
Piknik (własny prowiant).

PROSIMY O PRZEMYŚLANY UDZIAŁ, BIORĄC POD UWAGĘ WŁASNE MOŻLIWOŚCI ZDROWOTNE I KONDYCYJNE.

logotypy