Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Zdrowie, pomoc społeczna

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłkurodzinnego.Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków dozasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawado zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wnioskudołącza się również szereg oświadczeń o wysokości dochodów członkówrodziny wnioskodawcy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybupostępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny oraz dochoduosoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz.1058)

Tryb odwoławczy

Do organu Samorządowego KolegiumOdwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

logotypy