Ewidencja uprawnionych lekarzy

Zdrowie, pomoc społeczna

Opis sprawy

Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Usługa informuje o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata za wpis do ewidencji wynosi 50, 00 zł.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:  


1.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). 
2.Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.),  
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.),  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 250 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

logotypy