Zdrowie, pomoc społeczna

Lista spraw:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Usługa umożliwia złożenie do Wybranej Instytucji Publicznej wniosku odofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przezmłodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywaniaokreślonej pracy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Ewidencja uprawnionych lekarzy
Ewidencję lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami prowadzi Marszałek Województwa. Usługa informuje o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

Ewidencja uprawnionych lekarzy
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku wsprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanapowszechnie „becikowym".

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Celem świadczonej usługi jest udostępnienie możliwości złożenia wniosku przez obywatela do Ośrodka Pomocy Społecznej

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oprzyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostaniezłożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia oniepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożonowniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności . W przypadku złożeniawniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie 3miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności luborzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do tego świadczeniaustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek ustalenieprawa do zasiłkupielęgnacyjnego.W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniuniepełnosprawnościi ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawnościstanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeńrodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszegodnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął terminważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunkiuprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie :
1)niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności - w terminiemiesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2)prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności - w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalasię na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniuniepełnosprawności zostało wydane na czas określony.W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia ostopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłkupielęgnacyjnego lub świadczeniapielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływatermin ważności orzeczenia.

Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Udzielenie pomocy społecznej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie pomocy społecznej.

Udzielenie pomocy społecznej
Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłkurodzinnego.Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków dozasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawado zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wnioskudołącza się również szereg oświadczeń o wysokości dochodów członkówrodziny wnioskodawcy.

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie
Celem usługi jest realizacja postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie, o której mowa w art. 29 ust. 1 bez zgody wymaganej w art. 22 

Marszałek Województwa realizuje przedmiotowe zadanie jako zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego. 
 
Realizacja postanowień sądowych polega na: 
  • ustaleniu miejsca w szpitalu psychiatrycznym,  
  • zorganizowaniu transportu medycznego (z lekarzem).


Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie
logotypy