Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej. 
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w celu ponownego wykorzystania w formie określonej we wniosku, ale może też określić warunki jej wykorzystania. 
Przysługuje jej również prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. 
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, podmiot udostępniający może nałożyć opłatę za jej udostępnienie.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r. Nr 17, poz. 94)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy