Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oudostępnienie informacji publicznej.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacjipublicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną wformie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzjiadministracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat.Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesieniadodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobemudostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formęwskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcyopłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosujesię przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy