Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłkurodzinnego.Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków dozasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawado zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wnioskudołącza się również szereg oświadczeń o wysokości dochodów członkówrodziny wnioskodawcy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybupostępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny oraz dochoduosoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz.1058)

Tryb odwoławczy

Do organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy