Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzeniapublicznego.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celuwspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:

  • Osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Osobom prawnym,
  • Innym organizacjom oraz grupom osób
 Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyćzawiadomienie nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.
Uwaga!Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy