Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  

Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
3.Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

•Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

•Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
•Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Tryb odwoławczy

Postępowanie w sprawie petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym. 

Nie służą w tym postępowaniu żadne środki odwoławcze. 
Sposób załatwienia petycji nie może być także przedmiotem skargi.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy