Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku ootrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia luborganizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
82 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawiesposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nadtymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy