Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości

Sprawy obywatelskie

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku onadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanegonumeru porządkowego .Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadkuwystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numeremporządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
  • 17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwalub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniempełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lubrodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłatyskarbowej),
  • 5 zł - od każdej zaczętej strony od poświadczenia zgodności kopiizawiadomienia o nadaniu numeru z oryginałem

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy