Sprawy obywatelskie

Lista spraw:

Dopisanie do spisu wyborców
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o dopisanie do spisu wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców
Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku onadanie numeru porządkowego nieruchomości oraz o potwierdzenie nadanegonumeru porządkowego .Potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości wydaje się w przypadkuwystąpienia wątpliwości pomiędzy posiadanym a nadanym numeremporządkowym nieruchomości oraz w sytuacji braku stosownego zaświadczenia o ustaleniu numeru porządkowego.

Nadanie i potwierdzenie numeru porządkowego nieruchomości
Najem mieszkania komunalnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.

Najem mieszkania komunalnego
Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku ooddanie nieruchomości w ramach umowy dzierżawy/użyczenia/najmu.

Oddawanie nieruchomości w dzierżawę i w użyczenie
Organizacja imprezy masowej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zgody na organizację imprezy masowej. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1) występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
3) powiadamia właściwego miejscowo:
a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.


Organizacja imprezy masowej
Pismo ogólne do urzędu
Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. 
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: 
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,  
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,  
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. 

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.Pismo ogólne do urzędu
Podział nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej złożeniewniosku o podział nieruchomości.Podziału nieruchomości mona dokonać jeżeli jest on zgodny z miejscowymplanem zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku planu jeżelijest zgodny z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, bądź niejest on sprzeczny z przepisami odrębnymi po uzyskaniu pozytywnej opinii zatwierdzonej postanowieniem.Podziału nieruchomości można także dokonać niezależnie od ustaleń planumiejscowego, a w przypadku jego braku niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Podział nieruchomości
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku ootrzymanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia luborganizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  
Petycję można złożyć w interesie publicznym, własnym albo podmiotu trzeciego za jego zgodą.


Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
Usługa umożliwia składanie zawiadomień o organizacji zgromadzeniapublicznego.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celuwspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje:
 • Osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Osobom prawnym,
 • Innym organizacjom oraz grupom osób
 Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyćzawiadomienie nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Usługa umożliwia złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłkurodzinnego.Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków dozasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawado zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Do wnioskudołącza się również szereg oświadczeń o wysokości dochodów członkówrodziny wnioskodawcy.

Przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Usługa umożliwia złożenie skargi, wniosku do wybranego organu administracji publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.  

Zgodnie z art. 227 Kpa przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. 

Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w Kpa przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. 

Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 Kpa, mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. 

Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.

Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.


Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
Skreślenie z rejestru wyborców
Usługa umożliwia skreślenie wyborcy z rejestru wyborców na jego pisemny wniosek

Skreślenie z rejestru wyborców
Sporządzenie aktu zgonu
Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonu
Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku osprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego.

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego
Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy. 
Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: 
 1. pozostały małżonek(ka),  
 2. krewni zstępni,  
 3. krewni wstępni,  
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,  
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.


Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku osprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku oudostępnienie informacji publicznej.Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo do informacjipublicznej, udostępnianej na wniosek przez instytucje publiczne.Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną wformie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzjiadministracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
Usługa umożliwia złożenie do instytucji publicznej wymienionej w art. 23a ust 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej. 
Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w celu ponownego wykorzystania w formie określonej we wniosku, ale może też określić warunki jej wykorzystania. 
Przysługuje jej również prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania. 
Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium.


Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do
świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego
Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku owszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości. 
Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenieprzebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i liniigranicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy. 
Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzającestan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktówgranicznych i przebieg granic nieruchomości. 
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane napodstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia strondotyczące przebiegu granicy. 
W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony dozawarcia umowy. 
Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawydo właściwości sądu.


Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
Usługa umożliwia uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Usługa umożliwia złożenie przez osobę fizyczną drogą elektroniczną do organu prowadzącego ewidencję ludności wniosku o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny opis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Wymiana prawa jazdy
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owymianę prawa jazdy. Wymiana może nastąpić z powodu zmiany danychosobowych lub danych adresowych kierowcy (np. zmiana nazwiska, zmianaadresu zameldowania) oraz w przypadku utraty ważności dotychczasowegoprawa jazdy.

Wymiana prawa jazdy
Zamiana mieszkania między lokatorami
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami

Zamiana mieszkania między lokatorami
Zarejestrowanie psa
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa

Zarejestrowanie psa
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Usługa umożliwia zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w części A lub B urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały; w przypadku obywateli UE zawiadomienie o dopisaniu do spisu wyborców kierowane jest do urzędu gminy, w którym wyborcy zostali wpisani do rejestru wyborców na terytorium RP, w celu skreślenia osoby ze spisu wyborców.

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
Usługa umożliwia złożenie do organu podatkowego wniosku o wydaniezaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców.
Zaświadczenie wydaje się jeżeli:
1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lubstanu prawnego,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny wurzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
W przypadkach, o których mowa organ podatkowy jest obowiązany wydaćzaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub zinnych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniujego wydania

Zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
Zaświadczenie o dochodach
Usługa umożliwia złożenie do wybranego urzędu skarbowego wniosku owydanie zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się oświadczenia rodzinne, w celach stypendialnych i uzyskania pożyczki lubkredytu studenckiego

Zaświadczenie o dochodach
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wniosek należy składać do właściwej jednostki organu samorząduterytorialnego, który wydaje decyzję administracyjną w sprawie.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
 • Amerykański pit bull terrier,
 • Perro de Presa Mallorquin ,
 • Buldog amerykański,
 • Dog amerykański,
 • Perro de Presa Canario,
 • Tosa inu,
 • Rottweiler,
 • Akbash dog,
 • Anatolian karabash,
 • Moskiewski stróżujący,
 • Owczarek kaukaski.


Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Każdy obywatel uczestniczący w postępowaniu lub inna strona postępowania może wystąpić z wnioskiem do organu administracji publicznej odoręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznejZgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
logotypy