Wpis na Listę Produktów Tradycyjnych

Rolnictwo, leśnictwo

Opis sprawy

Zgodnie z przepisami ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych prawo do umieszczenia na Liście Produktów Tradycyjnych mają produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, za które uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane, oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej.Powyższe należy wykazać we wniosku oraz udokumentować.25 letni okres wytwarzania produktu nie oznacza, że podmiot zgłaszający produkt do wpisu na listę musi produkować go przynajmniej od 25 lat, chodzi bowiem o wytwarzanie produktu przez ten okres ale niekoniecznie przez tego samego producenta. 


Produkty, które mogą zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych zostały podzielone na dziesięć kategorii: 
  1. sery i inne produkty mleczne,  
  2. mięso świeże oraz produkty mięsne,  
  3. produkty rybołówstwa w tym ryby,  
  4. orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie),  
  5. wyroby piekarnicze i cukiernicze,  
  6. oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.),  
  7. miody,  
  8. gotowe danie i potrawy,  
  9. napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 
  10. inne produkty.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wnioski dotyczące produktów wytwarzanych na terenie Województwa Łódzkiego należy przesłać pocztą albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu. 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
al. Piłsudskiego 890-051 Łódź

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1168).

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego środka odwoławczego.

Załączniki

Brak załączników

logotypy