Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

Podatki, opłaty

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek;
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Nie dotyczy

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 749)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Odwołanie zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i cel żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające odwołanie.

Załączniki

Brak załączników

logotypy