Podatki, opłaty

Lista spraw:

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku obonifikatę od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości gruntowych.Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystegonieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkanioweudzielane są:
1.osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członkarodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia wgospodarce narodowej za rok poprzedzający rok w którym opłata ma byćwnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.spółdzielniom mieszkaniowym, członkami których są osoby wymienione wpkt. 1.Wnioski należy składać w terminie do 15 marca (każdego roku).

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Deklaracja DR-1 na podatek rolny
Usługa umożliwia złożenie deklaracja DR-1 na podatek rolny do wybranej instytucji publicznej.

Deklaracja DR-1 na podatek rolny
Deklaracja na podatek leśny
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek leśny.

Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczną deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 
W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom
Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych podatnikom
Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Ulgi podatkowe dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek;
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.


Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych.
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
Usługę można zrealizować elektronicznie.

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Wniosek pozwalający wystąpić do organu podatkowego o wystawienie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych

Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zwrot opłaty skarbowej
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zwrot opłaty skarbowej. 
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony. Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w kasie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej. 
Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty. 

Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa (odpis, wypis, kopię) przed wejściem w życie ustawy tj. przed 01.01.2007 roku stosuje się przepisy dotychczasowej tzn. przepisy określone ustawą z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.)


Zwrot opłaty skarbowej
logotypy