Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Obowiązki posiadacza odpadów: 

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościoweji jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku poz. 1923). 
Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy: 
•wytwórców odpadów komunalnych; 
•wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów; 
•osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby; 
•podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 ww. ustawy;•wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodniez Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431). 
Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów: 
•karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie; 
•karty przekazania odpadu;których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz. U. 2014 r., poz. 1973). 
Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, uproszczoną ewidencję odpadów - stosując tylko kartę przekazania odpadów (KPO)- prowadzą podmioty, które: 
1.wytwarzają odpady niebezpiecznie do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie; 
2.transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów; 
3.władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach. 
UWAGA! Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach. 
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimioraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów należy sporządzaćna podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); 
2. złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy; 
3. przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. 

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl). W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.; 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy