Realizacja obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach

Ochrona środowiska

Opis sprawy

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach. 


Przepisy ustawy stosuje się do: 
• wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użyciaoraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 
• zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

Ustawa określa: 
• wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; 
• zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów; 
• zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu bateriilub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązanydo złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego (patrz art. 18 ww. ustawy).

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

1.przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); 
2.złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy; 
3.przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: 
•w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu. 

Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (https://epuap.gov.pl). 
W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. 
Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). 
W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016, poz. 1803).

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy