Ochrona środowiska

Lista spraw:

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1)przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2)przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku opodjecie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanegoprzedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin oraz wydobywaniu kopalin ze złóż. 
Minister właściwy ds. środowiska udziela koncesji na: 
 1. Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1
 2. Wydobywanie kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, ze złóż
 3. Wydobywanie kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji
 5. Podziemne składowanie odpadów.
Starosta udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 
 1. Obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha
 2. Wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³
 3. Działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych. 
Koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie nie określonym powyżej udziela marszałek województwa.


Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
Opakowania i odpady opakowaniowe
Opakowania i odpady opakowaniowe

Opakowania i odpady opakowaniowe
Opłaty za korzystanie ze środowiska
Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się na podstawie art. 273 ustawy Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 60a ust. 1 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 286 ze zm.), za: 
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (np. środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.); 
 • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568 ze zm.); 
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzącez powierzchni zanieczyszczonych (np. utwardzone place, parkingi ulice, itp.); 
 • pobór wód; 
 • składowanie odpadów.


Opłaty za korzystanie ze środowiska
Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszenia od wykonawców prac geologicznych zamierzających przystąpić do wykonywania robót geologicznych.
Ten, kto uzyskał koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo decyzję o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, zgłasza zamiar rozpoczęcia robót geologicznych jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwym ze względu na miejsce wykonywanych robót.
W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac.
Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót geologicznych.

Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych
Realizacja obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach
Obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach. 

Przepisy ustawy stosuje się do: 
• wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użyciaoraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 
• zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

Ustawa określa: 
• wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; 
• zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów; 
• zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach w sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu bateriilub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązanydo złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego (patrz art. 18 ww. ustawy).


Realizacja obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach
Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
Obowiązki nałożone na przedsiębiorców wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanychz eksploatacji: 
Opłata za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzącychz pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
Zgodnie z art. 28 ww. ustawy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany osiągać poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacjiw wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu rocznie. 
Przy obliczaniu poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzyskui recyklingu. 
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy obliczaniu poziomów odzyskui recyklingu, może uwzględnić masę odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji poddanych odzyskowi lub recyklingowi do końca lutego następnego roku w przypadku, gdy pochodzą z pojazdów wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu pojazdów w okresieod 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu. 
Na mocy art. 28a przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który w roku kalendarzowymnie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest obowiązany do obliczenia i uiszczenia bez wezwania opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, obliczanej odrębnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu. 
Zgodnie z art. 30 przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawyz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie, przy czym w oparciu o art. 237 oraz 237a ustawy o odpadach podmioty, o których mowa ww. artykule obowiązane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do sporządzania i składania sprawozdań na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanychz eksploatacji sporządzają i składają je za lata 2012-2016 na zasadach dotychczasowych.


Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na wniosek o udostępnienie informacji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym marszałek województwa, jako organ podatkowy w zakresie opłat środowiskowych, na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, może: 
 • odroczyć termin płatności opłaty lub rozłożyć zapłatę opłaty na raty,  
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości w opłatach wraz z odsetkami za zwłokę,  
 • umorzyć w całości lub w części zaległości w opłatach lub odsetki za zwłokę. 

 Udzielenie lub odmowa udzielenia ulgi następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłat środowiskowych
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności. 
Rejestr prowadzonej działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Rejestr prowadzonej działalności w zakresie transportu odpadów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów.


Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności
Wydawanie kart wędkarskich
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie kart wędkarskich.

Wydawanie kart wędkarskich
Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznejzawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do któregoistnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym. Osoba, która znalazła taki przedmiot zobowiązana jest do skierowania sprawy doUrzędu opisując odkryty przedmiot, podając dokładny adres miejsca, gdzie znajduje się przedmiot.

Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Obowiązki posiadacza odpadów: 
Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościoweji jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku poz. 1923). 
Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy: 
•wytwórców odpadów komunalnych; 
•wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów; 
•osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby; 
•podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1 ww. ustawy;•wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodniez Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431). 
Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów: 
•karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie; 
•karty przekazania odpadu;których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów(Dz. U. 2014 r., poz. 1973). 
Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach, uproszczoną ewidencję odpadów - stosując tylko kartę przekazania odpadów (KPO)- prowadzą podmioty, które: 
1.wytwarzają odpady niebezpiecznie do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne do 5 ton rocznie; 
2.transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów; 
3.władający powierzchnią ziemi, na której stosowane są osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o odpadach. 
UWAGA! Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach. 
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 
Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimioraz o instalacjach i urządzeniach służących do unieszkodliwiania odpadów należy sporządzaćna podstawie prowadzonej przez cały rok ewidencji odpadów.


Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Usługa umożliwia złożenie wniosku do starosty właściwego ze względu namiejsce prowadzenia hodowli/utrzymywania o zezwolenie nahodowlę/utrzymywanie chartów lub ich mieszkańców.Zezwolenie na hodowlę/utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)
Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów składa wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów do starosty powiatowego właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów (dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów)
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.
Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew
 1. w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach) 
 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanejdo rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatuprzyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową; 
 3. na plantacjach drzew ikrzewów; 
 4. których wiek nie przekracza 10 lat; 
 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lubzoologicznych; 
 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarówpołożonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, zwałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m odstopy wału; 
 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a takżeutrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie natorowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwegoorganu; 
 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzjiwłaściwego organu; 
 9. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu napotrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnychszczegółowych.


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów. 

Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów lub prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku zyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. 
Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania odpadów. 
Do zezwolenia na zbieranie odpadów odpadów nie stosuje się przepisu art.11 ust.9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.). 
W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. 
Zezwolenie na zbieranie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.


Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku ozgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.Wydawanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadówlub jego wydzielonej części odbywa się w trybie decyzjiadministracyjnej, wydawanej przez marszałka województwa, na podstawiezłożonego wniosku, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów nie jest wymagane, jeżelipotrzeba zamknięcia składowiska odpadów wynika z zarządzeniapokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zgłoszeniaeksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącejnegatywnie oddziaływać na środowisko.Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione zobowiązku posiadania pozwolenia na emisję, a mogące negatywnieoddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia właściwemuorganowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiemzgłoszenia jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przedrozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do rozpoczęcia eksploatacjiinstalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęciazgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesiesprzeciwu w drodze decyzji. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia wokresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązanyzgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta takim obowiązkiem.

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
logotypy