Zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. 

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest: 
• w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii; 
• w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy. 
 Zezwolenie wydaje się po: 
• zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej; opinię doręcza się organowi, który o nią wystąpił, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;  
• uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
•Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 48 zł, wnoszona na konto Urzędu Miasta Łodzi Delegatura Łódź – Śródmieście, Nr konta: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016(Zał. cz. III, pkt. 13, ppkt. 2 - Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2016 r. poz.1827 ze zm). 
Tytuł opłaty: Za wydanie zezwolenia na wykorzystanie drógw sposób szczególny. 

•W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.Z opłat skarbowych zwolnione są: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisówo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sposob dostarczenia dokumentow

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

Departament Infrastruktury 
al. Piłsudskiego 8 
90-051 Łódź

Podstawa prawna

Art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy