Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku wpostaci elektronicznej o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportunieczystości ciekłych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności wzakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • z dnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity (Dz. U. z2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
  • z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodekspostępowania Administracyjnego - tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr98, poz. 1071 z późn. zm.)
  • z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
  • Ministra Środowiska z dnia 30grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwegoSamorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy