Wyrejestrowanie pojazdu

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrejestrowanie pojazdu

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
10 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 17zł za pełnomocnictwo (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanegomałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jestpodmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłata na rzecz gminy (dot. tylko przypadku trwałej i zupełnej utratypojazdu) – ustalana w każdym przypadku indywidualnie (o jej wysokościwłaściciel jest informowany w momencie złożenia wniosku owyrejestrowanie pojazdu).
Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu, który podlega wyrejestrowaniu.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr -, poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235)
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzoru tych dokumentów w tych sprawach (paragraf 6 w załączniku nr 1) (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy