Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Komunikacja, transport

Opis sprawy

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną. 


Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który: 
1) posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce; 
2) zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem; 
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.Przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie oraz złożył wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną może prowadzić działalność regulowaną objętą wnioskiem: 
a) po uzyskaniu wpisu do rejestru potwierdzonego odpowiednim zaświadczeniem,  
b) po upływie 14 dni od dnia wpływu do organu wniosku wraz z wymaganym oświadczeniem – w przypadku gdy organ nie wydał zaświadczenia w wymaganym siedmiodniowym terminie.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata za rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wynosi 400 zł 
Opłatę tę wnosi się bezgotówkowo na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
BANK Pekao S.A. XI O/ŁÓDŹ 
nr: 13 1240 3073 1111 0010 0269 1160 
Tytuł wpłaty: „Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną” 
Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Sposob dostarczenia dokumentow

Osobiście lub pocztą na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Infrastruktury 
al. Piłsudskiego 8 
90-051 Łódź

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Tryb odwoławczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy