Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na rozbiórkę

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Usługa umożliwia zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę do wybranej Instytucji Publicznej.
W zgłoszeniu należy podać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu.
2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
17 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do właściwego Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy