Zatwierdzenie projektu budowlanego

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Za decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego 47 zł.
Opłacie skarbowej nie podlega:
- wydanie przedmiotowej decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego.
Zwolnione z opłaty skarbowej są np. podmioty:
- Jednostki budżetowe,
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do właściwego wojewody za pośrednictwem Starosty w terminie czternastu dnia od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy