Ustalenie warunków zabudowy

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 

Wniosek należy złożyć do: 
 • wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,  
 • wojewody – w odniesieniu do terenów zamkniętych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego,  
 • dyrektora właściwego miejscowo urzędu morskiego – w stosunku do morskich wód wewnętrznych lub morza terytorialnego,  
 • wójta, burmistrza lub prezydenta, na obszarze właściwości którego znajduje się większa część terenu inwestycji – w przypadku inwestycji wykraczających poza obszar jednej gminy. 
W wyniku rozpatrzenia wniosku, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego dokonywane są stosowne wymagane prawem uzgodnienia z innymi organami, wydawana jest decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Nie można odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie inwestora nie jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również brak na danym terenie miejscowego planu nie może być powodem odmowy, wymaga natomiast taka sytuacja zastosowania specjalnej procedury, z rozprawą administracyjną i oceną wojewody w zakresie zgodności z prawem przygotowanych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Wszystkie zawarte w decyzji ustalenia, warunki i wymagania mają charakter wiążący dla przyszłego inwestora, a także dla projektanta, opracowującego na zlecenie inwestora projekt budowlany.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
 • za decyzję o warunkach zabudowy - 107 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, którywydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Brak załączników

Więcej spraw w kategorii

logotypy