Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata zależy m.in. od:
- celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie,
- sposobu udostępnienia materiałów,
- ilości udostępnianych materiałów,
- jakości i aktualności materiałów,
- baz danych, z których pochodzą udostępniane dane.

Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 
1.Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
2.Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
3.Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto oraz założyć profil zaufany "eGo" (sprawdź, jak założyć profil zaufany) , który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP, zostanie automatycznie wygenerowane dla Państwa potwierdzenie wniesienia dokumentu tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

Tryb odwoławczy

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy