Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku osporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego.Wnioski są rejestrowane oraz podlegają analizie na etapieprzeprowadzania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Wyniki oceny przyjmowane są przez Radę Miasta, która decyduje o podjęciu działań zmierzających do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany planumiejscowego lub zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł. Złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiotzwolniony z opłaty skarbowej. Jeżeli w toku prowadzonej sprawy związanej z przyjęciem pełnomocnictwa, organ dokonuje potwierdzenia składanejprzez stronę kopii dokumentu za zgodność z oryginałem, należy uiścićopłatę w wysokości 5 zł za każdą stronę.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dlaorganów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy