Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Geodezja, kartografia

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie niniejsze nie służy zażalenie.
Można je zaskarżyć tylko łącznie z decyzją kończącą postępowanie tj. łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

Więcej spraw w kategorii

logotypy