Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Działalność gospodarcza

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych np. dlaprzedsiębiorców których działalność polega na organizowaniu przyjęć.Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciemdziałalności.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17, 00 zł.
 2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17, 00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).
 3. Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4, 5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4, 5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

Tryb odwoławczy

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy