Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi

Działalność gospodarcza

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 


Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa. 
Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek, który powinien zawierać: 
 1. Oznaczenie przedsiębiorcy; 
 2. Siedzibę i adres przedsiębiorcy; 
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców; 
 4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; 
 5. Wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu; 
 6. Wnioskowany termin ważności zezwolenia. 
Zezwolenia wydawane są oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych: 
 1. O zawartości do 4, 5 % alkoholu oraz na piwo; 
 2. O zawartości powyżej 4, 5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa; 
 3. O zawartości powyżej 18 % alkoholu. 
Zezwolenia wydawane są na czas określony – nie dłuższy niż 2 lata na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz nie dłuższy niż rok na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Dla zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. Limit ten może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. 
Dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się limit w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. 

Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 
Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może wydać duplikaty zezwoleń w przypadku ich utraty lub zniszczenia. 
Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym przed wydaniem zezwolenia, przy czym wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.

Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. 

0, 4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł. 

45.000 zł. za 500 tys. litrów 100 % alkoholu (do 18%), z wyjątkiem przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, dla których ustala się wysokość opłaty stosownie do deklarowanego obrotu. 

50 % stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania w przypadku wprowadzenia nowych miejsc prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanym zezwoleniu 

200 zł. za wydanie decyzji wprowadzających zmiany w zezwoleniach. 

50 zł. za wydanie duplikatu zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 

Zezwolenia nie podlegają opłacie

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów: 

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów wniosków oraz wzorów informacji o sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 614)

Tryb odwoławczy

Na decyzję wydaną przez marszałka województwa służy odwołanie do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Od decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławczenie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji możezwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Załączniki

Brak załączników

logotypy