Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Działalność gospodarcza

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimiZgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługachturystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca obowiązanyjest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonejprzez Prezydenta miasta-zgodnie z art. 39 ww. ustawy.Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektuhotelarskiego,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Brak opłat

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki iPracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich iinnych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z2006 r. Nr 22, poz. 169)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Załączniki

Brak załączników

logotypy