Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Działalność gospodarcza

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postacielektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwoleniesprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w trakcie imprezorganizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypdku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanienapojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datąimprezy.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:
 • 43, 75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4, 5% alkoholuoraz piwa,
 • 43, 75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4, 5% do18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18%alkoholu.
Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Załączniki

Brak załączników

logotypy