Działalność gospodarcza

Lista spraw:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej w postacielektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową zezwoleniesprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w trakcie imprezorganizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.W przypdku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanienapojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datąimprezy.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Najem lokali użytkowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej formularzy związanych z najmem lokali użytkowych.

Najem lokali użytkowych
Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z logo urzędu.

Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu
Wniosek o udzielenie informacji dotyczących złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy, którzy nie uczestniczyli w procedurze otwarcia ofert zwracają  się do zamawiającego o udzielnie następujących informacji:
 1. Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 2. Danych dotyczących złożonych ofert w zakresie: nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.


Wniosek o udzielenie informacji dotyczących złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimiZgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługachturystycznych, przed podjęciem działalności przedsiębiorca obowiązanyjest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowany) do ewidencji prowadzonejprzez Prezydenta miasta-zgodnie z art. 39 ww. ustawy.Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do organu prowadzącego ewidencję o następujących zmianach:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektuhotelarskiego,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
 • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.


Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W celu prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych istnieje obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.
Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:
 1. Do 4, 5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
 2. Powyżej 4, 5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Powyżej 18% zawartości alkoholu.


Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi. 

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Gospodarki, natomiast zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu wydaje marszałek województwa przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa. 
Zezwolenia wydawane są na pisemny wniosek, który powinien zawierać: 
 1. Oznaczenie przedsiębiorcy; 
 2. Siedzibę i adres przedsiębiorcy; 
 3. Numer w rejestrze przedsiębiorców; 
 4. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej; 
 5. Wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu; 
 6. Wnioskowany termin ważności zezwolenia. 
Zezwolenia wydawane są oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych: 
 1. O zawartości do 4, 5 % alkoholu oraz na piwo; 
 2. O zawartości powyżej 4, 5 % do 18 % alkoholu, z wyjątkiem piwa; 
 3. O zawartości powyżej 18 % alkoholu. 
Zezwolenia wydawane są na czas określony – nie dłuższy niż 2 lata na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz nie dłuższy niż rok na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu. Dla zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu określa się limit w wysokości minimum 500 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. Limit ten może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu. 
Dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty określa się limit w wysokości 2 tys. litrów 100 % alkoholu rocznie. 

Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. 
Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może wydać duplikaty zezwoleń w przypadku ich utraty lub zniszczenia. 
Przedsiębiorca jest obowiązany do wniesienia opłaty na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym przed wydaniem zezwolenia, przy czym wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.

Zgodnie z art. 261 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego niedokonanie opłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem wniosku.


Zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku owydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych np. dlaprzedsiębiorców których działalność polega na organizowaniu przyjęć.Wnioski należy składać na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciemdziałalności.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki, zmieniają się także zasady rejestracji działalności gospodarczej.
 2. Działalność można zarejestrować na stronie www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
 3. Do 31 grudnia 2011 r. nastąpi przeniesienie Ewidencji Działalności Gospodarczej z zasobów gminnych do CEIDG. Do tego czasu, system obsługuje jedynie wnioski o zarejestrowanie nowej działalności oraz dotyczące przedsiębiorców już przeniesionych do systemu. Firmy nie przeniesione jeszcze do systemu CEIDG nadal obsługiwane są przez Urzędy Gmin.
 4. Zweryfikuj, czy Twoja firma jest już w CEIDG. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.
 5. Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 6. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 7. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku.
 8. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
 9. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). W momencie założenie jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Jeżeli straciliśmy potwierdzenie nadania numeru NIP, to w Urzędzie Skarbowym składamy formularz NIP-5 w celu otrzymania duplikatu. Jeżeli nie pamiętasz nr NIP należy wystąpić o duplikat.
 10. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.
 11. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:
  1. wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  2. zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  3. zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  4. przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.
 12. Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług.
 13. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:
  1. zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
  3. wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  4. zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.


Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
logotypy