Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie dokumentów potrzebnych do zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestrację. Zawarcie małżeństwa następujezgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niezwłocznie pozawarciu małżeństwa sporządzany jest akt małżeństwa.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
84 zł

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
  3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest ElektronicznaPlatforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodąpotwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznejadministracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpiecznypodpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy możnawybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (doktórego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). Wwyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformieePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzeniewniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 września 1986 r.- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Załączniki

Brak załączników

logotypy