Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
 1. Opłata skarbowa od wydania:
  • odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22, 00 zł,
  • odpisu zupełnego - 33, 00 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17, 00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy do m.in. paszportu, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposob dostarczenia dokumentow

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 2. Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 3. Przy wykorzystaniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
Do elektronicznej komunikacji z Urzędem wykorzystywana jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP (http://epuap.gov.pl).

W celu skorzystania z ePUAP należy założyć bezpłatne konto w tym systemie oraz założyć „zaufany profil”, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym bądź posiadać bezpieczny podpis elektroniczny.

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 187 r., poz. 1330)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm., Art.33 Art.35)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
 • Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2013 r., poz. 262)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm., Art.20, ust.1 Art.20, ust.2)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm., Art.125, ust.3 Art.125, ust.4 Art.45)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dnia od dnia doręczenia decyzji. (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Załączniki

Brak załączników

logotypy