Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Dowody osobiste, meldunki

Opis sprawy

Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Kogo dotyczy
Czas realizacji
Opłaty
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w brzmieniu nadanym przez art. 119 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł.

Sposob dostarczenia dokumentow

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm., Art. 44)

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załączniki

Brak załączników

Załatw sprawę

logotypy